หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอแก่ประชาชน
 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
พัฒนา ส่งเสริมการเกษตร และการประกอบอาชีพทางการเกษตร
 
สนับสนุน ส่งเสริมการสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
มุ่งเน้นให้คนในตำบลทุกคนได้รับการบริการที่เป็นเลิศและเท่าเทียมกันด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-785-4445