หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล ไม้ดัด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 
 
 
 
จัดให้มีและพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลัก และชุมชนอย่าง เป็นระบบและ ทั่วถึงพร้อมปรับปรุงบำรุงรักษาถนนตามภารกิจถ่ายโอนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
   
ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา อาคาร สถานที่ ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำให้มีมาตรฐาน
   
จัดให้มีซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และประปาสาธารณะ
   
จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบ และทั่วถึง
   
ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์
   
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ
   
การจัดทำผังเมืองรวม
   
ก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุง สวนสาธารณะ
   
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในชนบท และป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย
   
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 
 
 
 
พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
   
พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้นำสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
   
พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือ ระหว่าง หน่วยราชการ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น
   
ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบูรณาการร่วมกัน
   
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาบุคลากร
   
การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่เครื่องมือเครื่องใช้
   
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ของ อปท.
   
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และความสำเร็จของงานในองค์กร
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-625