หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไม้ดัด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
   
ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา และนันทนาการแก่ประชาชน
   
ส่งเสริมและบูรณาการ การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันเพื่อป้องกันหรือควบคุมโรคระบาดที่ร้ายแรง
   
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
   
การรณรงค์ด้านการสร้างวินัยจราจรของท้องถิ่น ความปลอดภัยบนท้องถนนทุกรูปแบบ
   
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
   
ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขในด้านการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 
 
 
 
ส่งเสริมอาชีพอื่นๆ
   
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
   
จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัดและชุมชน
   
ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย
   
ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น
   
พัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ให้แก่คนในชุมชน
 
 
 
 
ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
   
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
ก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์/บำรุงรักษา สถานที่ท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-625