หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 
 


พ.จ.อ.อนิรุธ วงษ์หนองแวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
 
สำนักปลัด
 


นางสาวจำลองลักษณ์ สุขสโมสร
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 


นางสาวสุพัตรา โตงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายกฤษณ สิงห์พรหมมาศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวนิลตรา พันธุ์น้อย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวปทุมทิพย์ ปานหงษ์
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวขนิษฐา สอ้าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวมนันท์ญา อินทร์ชู
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายเฉลา แสงไข่
นักการภารโรง


นายอธิวัฒน์ แก้วเนตร์เจริญ
คนงานทั่วไป
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-785-4445