หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 
 


นายคมสันติ แสงเหลือ
ประธานสภา อบต.ไม้ดัด
 


นางเบญจมาศ ไกรสมจิตร์
รองประธานสภา อบต.ไม้ดัด


พ.จ.อ.อนิรุธ วงษ์หนองแวง
เลขานุการสภา อบต.ไม้ดัด
 
 


นายมานะ เอี่ยมคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ดัด


นางชุติมา ภูชาญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ดัด


นายสาธิต โตจำนงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ดัด


นางสุนีย์ อิ่มสำราญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ดัด


นางวันเพ็ญ วิพันธุ์เงิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ดัด


นางละเอียด ดิษฐาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ดัด


นายเสวก ม่วงไหม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ดัด


นางสาวอนงค์ ชูรัศมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ดัด


นายลำจวน เจริญสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ดัด
 

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-785-4445