หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไฟล์แนบ
    43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ไฟล์แนบ
    44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์แนบ
    45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไฟล์แนบ
    46. มาตรการป้องกันการรับสินบน ไฟล์แนบ
    47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ไฟล์แนบ
    48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ไฟล์แนบ
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)